Dzieci rolników wracają do ubezpieczenia w KRUS

 

 

Dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, które nie ukończyły 16. roku życia będą objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 14 października 2016 umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Polisa została zawarta do 13 października 2017 r. w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia. Finansuje ją Fundusz Składkowy. Rolnicy nie ponoszą więc dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem swoich pociech.

Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje wyłącznie dzieci do 16. roku życia, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Pełny zakres oznacza ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. To, że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka poszkodowanego w następstwie wypadku podlega takiemu ubezpieczeniu, będzie potwierdzać stosownym zaświadczeniem sama Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przypomnijmy, iż nowela ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 2 kwietnia 2004 r. pozbawiła małoletnich ochrony od wypadków przy pracy w gospodarstwie. Doprowadziło to do tego, iż nie mogli oni starać się o jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. Wcześniej mieli oni prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, gdyż korzystali z ubezpieczenia rolnika. Ochrona w razie wypadków przy pracy przysługiwała dzieciom rolnika prawie przez 27 lat, tj. od 1978 r. do maja 2004 r.

 

Jak informuje KRUS, w przypadku szkody ubezpieczony musi poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń lekarskich mających na celu złagodzenie skutków wypadku.

W terminie 3 dni od daty powstania szkody powinien powiadomić ubezpieczyciela o wypadku pod numerami telefonu 801 107 107 lub 58 555 55 55.

O wypłatę odszkodowania można starać się w ciągu 7 dni od zakończenia leczenia. Aby to zrobić, trzeba wypełnić druk zgłoszenia szkody i przesłać go wraz z dokumentami niezbędnymi do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania.

Można to zrobić elektronicznie poprzez formularz: www.ergohestia.pl lub tradycyjnie pocztą na adres:Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot z dopiskiem „Biuro Likwidacji Szkód”.

Druk zgłoszenia szkody może być przesłany już przy zgłaszaniu szkody, a pozostałe dokumenty dosłane w trakcie lub po zakończeniu leczenia.