Prawo i Sprawiedliwość proponuje zmiany dotyczące składu Państwowej Komisji Wyborczej i możliwość filmowania procedur wyborczych

Ten projekt wynika z obserwacji poczynionych podczas majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przestawione propozycje mają wprowadzić większą przejrzystość i demokratyzację procesu wyborczego. Zmiany w sposobie powoływania składu Państwowej Komisji Wyborczej, wprowadzenie kadencji dla części członków PKW oraz możliwość dźwiękowej i filmowej rejestracji procedur wyborczych. Większa przejrzystość zwiększy szansę na to, że będziemy mieli do czynienia z demokratycznym i prawidłowym przebiegiem wyborów.


Ten projekt wynika z obserwacji poczynionych podczas majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przestawione propozycje mają wprowadzić większą przejrzystość i demokratyzację procesu wyborczego. Zmiany w sposobie powoływania składu Państwowej Komisji Wyborczej, wprowadzenie kadencji dla części członków PKW oraz możliwość dźwiękowej i filmowej rejestracji procedur wyborczych. Większa przejrzystość zwiększy szansę na to, że będziemy mieli do czynienia z demokratycznym i prawidłowym przebiegiem wyborów.

Obecny skład PKW to 9 sędziów wskazanych przez prezesów TK, SN i NSA. Według propozycji  PiS skład PKW miałby nadal być 9-osobowy: sędzia Trybunału Konstytucyjnego (wskazany przez prezesa TK), sędzia Sądu Najwyższego (wskazany przez pierwszego prezesa SN), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (wskazany przez prezesa NSA) oraz sześciu członków powołanych przez prezydenta na wniosek wszystkich klubów parlamentarnych.
W komisjach wyborczych niższego szczebla mogliby zasiadać przedstawiciele partii politycznych, reprezentowanych w parlamencie.

PiS proponuje ponadto przezroczyste urny wyborcze oraz  zainstalowanie  kamer internetowych w komisjach wyborczych, co w dzisiejszych czasach nie byłoby już rozwiązaniem drogim.
W propozycji PiS określa się też, że wywieszenie kopii protokołu z wynikami głosowania następuje niezwłocznie po jego podpisaniu. Obecnie obwodowa komisja wyborcza „podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości wyniki głosowania w obwodzie, poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym, w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców, kopii protokołu głosowania w obwodzie”. Inna z proponowanych zmian przyznaje członkom komisji i mężom zaufania prawo do wnioskowania o przekazanie kopii protokołu, a wyborcom – prawo do wglądu do protokołu w siedzibie gminy. Zdaniem autorów projektu zwiększyłoby to rolę kontroli społecznej nad procedurami wyborczymi.